Algemene voorwaarden Frank's Gym

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Frank’s Gym, hierna te noemen "de sportschool", en haar leden en/of gebruikers.

Artikel 2: Lidmaatschap
Wij bieden diverse lidmaatschapsvormen aan, waarvan alle details te vinden zijn op onze website www.franksgym.nl.
2.1 Het lidmaatschap van de sportschool is persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.2 Het lidmaatschap geeft toegang tot de onbemande fitnessfaciliteiten van de sportschool.
2.3 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
2.4 De sportschool behoudt zich het recht voor om lidmaatschapsvormen en bijbehorende diensten te wijzigen. Leden worden tijdig op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.
2.5 Het meenemen van een niet-lid zonder voorafgaande goedkeuring van het personeel van de sportschool leidt tot een verschuldigd bedrag van €40,-.

Artikel 3: Opzegging van het lidmaatschap
3.1 De sportschool behoudt zich het recht voor het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen in geval van ernstige schending van de huisregels of ongepast gedrag van het lid, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.
3.2 Opzegging van het abonnement kan worden gedaan per e-mail naar info@franksgym.nl of via Whatsapp/SMS naar 06-55752287. U dient hiervan een bewijs te bewaren.
3.3 Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar vóór het einde van de maand. Indien het abonnement niet tijdig wordt opgezegd, wordt het automatisch verlengd voor de volgende maand.

Artikel 4: Betaling
4.1 Leden dienen akkoord te gaan met automatische incasso voor de betaling van het lidmaatschapsgeld.
4.2 Het lidmaatschapsgeld wordt maandelijks automatisch afgeschreven.
4.3 Bij niet-tijdige betaling behoudt de sportschool zich het recht voor het lidmaatschap op te schorten of te beëindigen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en Risico
5.1 Het beoefenen van sport brengt inherent risico's met zich mee. Bij het gebruik van onze faciliteiten dien je zelf je grenzen te kennen. Actieve begeleiding door personeel in de sportschool wordt niet geboden. Hoewel je de mogelijkheid hebt om een Personal Trainer bij ons in te schakelen of deel te nemen aan een groepsles, blijf je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je maakt. Het gebruik van de faciliteiten geschiedt op eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities raden we aan professioneel advies in te winnen bij een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
5.2 De sportschool en haar medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel tijdens je verblijf in de sportschool of bij het gebruik van onze apparatuur.
5.3 Het is niet toegestaan om zonder begeleiding van een trainer te trainen indien je jonger bent dan 16 jaar.
5.4 Het wordt aanbevolen om buiten de reguliere lestijden niet individueel te sporten. In deze periodes raden we aan om in groepen van 2 of meer personen te trainen. Deze maatregel is genomen ter bevordering van de veiligheid in de sportschool.
5.5 Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club. De sportschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Wel wordt het aanbevolen om je mobiele telefoon bij je te hebben in geval van nood.
5.6 Onredelijk gebruik van de apparatuur is niet toegestaan en kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Defecte apparatuur dient onmiddellijk te worden gemeld en mag niet langer worden gebruikt. Het melden moet gebeuren bij Frank Pansier, via info@franksgym.nl of telefonisch op 
06-55752287.
5.7 Als u zich alleen in de fitnessruimte bevindt, bent u verplicht te allen tijde een draagbare noodknop bij u te dragen. Bij misbruik van deze noodknoppen worden de kosten op u verhaald.

Artikel 6: Opzegging
6.1 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn, zoals vermeld in het lidmaatschapsovereenkomst.
6.2 Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap blijft het lidmaatschapsgeld voor de resterende termijn verschuldigd.

Artikel 7: Huisregels
7.1 Leden dienen de geldende huisregels van de sportschool na te leven.
7.2 Bij schending van de huisregels behoudt de sportschool zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 8: Wijzigingen
8.1
De sportschool behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Leden zullen tijdig op de hoogte worden gesteld van dergelijke wijzigingen.
8.2 De sportschool behoudt zich het recht voor om te allen tijde de lestijden en/of openingstijden te wijzigen. Dit geeft geen recht op restitutie van de contributie.

Artikel 9: Cameratoezicht
Door gebruik te maken van onze diensten stemt u ermee in dat er cameratoezicht plaatsvindt op onze locaties. Het doel van dit toezicht is om de veiligheid van alle gebruikers en eigendommen van de sportschool te waarborgen. De opgenomen beelden kunnen worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden, zoals het identificeren van ongeautoriseerde toegang, het voorkomen van diefstal, het handhaven van de orde en het beschermen van de veiligheid van onze gemeenschap.
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden erkent u dat het cameratoezicht een integraal onderdeel is van onze inspanningen om een veilige en beveiligde omgeving te bieden, en u stemt ermee in om zich te houden aan alle geldende regels en voorschriften met betrekking tot het gebruik van onze diensten in samenhang met het cameratoezicht.

Frank’s Gym
5374 AB
Runstraat 61a, 61b Schaijk
T: 06-55752287
E: info@franksgym.nl
W: www.franksgym.nl
Datum: 27-11-2023